Skip to main content

In deze verklaring leest u hoe ik omga met uw per­soonlijke gegevens.

Privacybeleid van praktijk Ikiru

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwer­kingen van persoons­gegevens die ten behoeve van praktijk Ikiru worden verzameld en vast­gelegd.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Ikiru verwerkt uw persoonsgegevens omdat u cliënt bent bij praktijk Ikiru en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij ver­strekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Datum van behandeling;
 • Cliëntdossier (achtergrond- en behandel­informatie).

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk Ikiru verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden nieuwsbrief;
 • Contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)­overeenkomst uit te kunnen voeren, aan­leggen van een dossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de genees­kundige behandeling­overeenkomst, de WGBO). Uw dossier bevat aan­tekeningen over uw gezond­heids­toestand en gegevens over de uit­gevoerde onderzoeken en behan­delingen.

Praktijk Ikiru verwerkt ook persoons­gegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belasting­aangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk Ikiru bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat van mij eist, bijvoorbeeld ten behoeve van de Belasting­dienst. De gegevens in het cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

Heeft u zich geabonneerd op mijn nieuws­brief dan bewaar ik uw e-mail­adres totdat u zich hiervoor afmeldt. Heeft u zich aan­gemeld voor mijn activiteiten al dan niet via mijn website, dan bewaar ik uw persoons­gegevens tot drie maanden nadat deze activiteit is afgelopen om u na afloop nog relevante informatie te kunnen sturen. Heeft u persoons­gegevens verstrekt in corre­spondentie, dan bewaar ik deze niet langer dan voor welk doel u deze gegevens heeft verstrekt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheim­houdingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mij of de boekhouder. Ik sluit een verwerkings­overeenkomst met derden af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Ikiru blijft verant­woordelijk voor deze verwerkingen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Praktijk Ikiru gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiks­gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en door­gestuurd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet­browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoons­gegevens door praktijk Ikiru. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de Belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevens­overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoons­gegevens die ik van u beschik in een computer­bestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens­overdraging van uw persoons­gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons­gegevens sturen naar marta@ikiru.co. Ik reageer zo snel mogelijk, maar zeker binnen twee weken, op uw verzoek. Praktijk Ikiru wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht­houder, de Autoriteit Persoons­gegevens (AP). Dat kan via de volgende link:

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Ikiru neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, on­bevoegde toegang, ongewenste open­baarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan­wijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via marta@ikiru.co.

Ingangsdatum

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018 en is gepubliceerd op mijn website.

Contactgegevens

Marta Font Pagès
marta@ikiru.co
+31 (0)6 4529 8952